familien haftorn i gol, hallingdal

 

– presentert av H.G. Heggtveit i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie». Første Bind. Haugianismens Tid – Første Halvdel. 1796 – 1820. Christiania 1905 – 1911.

– fra s. 266 – 269 :

I Buskeruds Amt var især Hallingdal stærkt grebet af den haugianske Bevægelse (Meddelelser fra Provst J.S. Ulsaker, Haakon Opsata, Ingebrigt Torkelsen Opheimshaugen, Iver Smelhus m.fl. og samtidige Breve).

Hauge selv besøgte Dalen mindst tre Gange, og en Række af hans Venner virkede der af og til i kortere eller længere Tid. Den nedre Del, Krødsherred, Flaa og Næs Sogne, var lidet berørt; der fandtes kun enkelte Haugianere hist og her.

Men allerede i Gol fandtes flere; Midtpunktet her var Gaarden Haftorn (Hovtuno), hvor en af Hallingdals rigeste Bønder, Guttorm Kolbjørnsen, boede; han blev under Hauges første Besøg vakt med hele sit Hus og var siden en trofast og varm Kristen, der støttede Vækkelsen ved sin mægtige Personlighed og ellers paa flere Maader.

Han omtales som en Høvding i Bygden med store Evner især til at øve Indflydelse og lede, men ogsaa med Gaver som Ordets Forkynder i Forsamlinger, der holdtes i hans Hjem eller andre Steder i den Grænd, hvor han boede; to af hans Døtre holdt ogsaa Opbyggelser.

Det vides, at Guttorm Haftorn kjøbte mange af Hauges Bøger og solgte eller delte ud, ja han forlagde endog en af dem. Saaledes virkede han til sin Død omkring 1825.

Skriv inn søkeord..