a.chr. bang : presentert i norsk forfatter-lexikon

– 1814 – 1880; Første Bind : fra s. 162 – 165 :

Bang, Anton Christian, Søn af Gaardbruger Ivar Christian Andersen B. (død 1847) og Mariane Hansdatter Klæbo, er født paa Gaarden Sigerstad, Dønnes Annex i Næsne, 18 Septbr. 1840.

Fra 1858 var han Elev ved Tromsø Seminarium, hvorfra han blev dimitteret med Karakteren Meget duelig i Juli 1860. Han begyndte deretter at studere, samtidig med at han var Lærer først et Par Aar ved Siewers’s Pigeskole, saa et Aar ved Nissens Skole, senere et Aar ved Tugthusets Søndagsskole i Kristiania.

Privat dimitteret, tog han saa Examen artium med Laud i 1862 og blev i Maj 1867 theologisk Kandidat med samme Karakter

Fra 1868—72 var han derefter personel Kapellan hos Provst S B Bugge i Gran paa Hadeland, blev 17 Juni 1872 udnevnt til Kateket paa Tromsø og har siden 19 Aug. 1874 været konstitueret som Prest ved Gaustad Sindssygeasyl.

Derhos har kan siden 1 Januar 1880 tillige været Lærer i Kateketik ved det praktisk-theologiske Seminarium.

Sommeren 1872 foretog kan med offentligt Stipendium en Rejse over største Delen af Norge for at samle Materialier til sit Skrift om H. N. Hauge (se ndfr).

1877—78 foretog han, ligeledes med offentligt Stipendium, en videnskabelig Rejse til Tyskland og Italien for at fortsætte sine kirkehistoriske Studier, i hvilket øjemed han ligeledes med offentligt Stipendium besøgte Paris og Munchen i Forsommeren 1881.

Efter offentlig Disputats blev kan 1878 kreeret til Dr. theol, ved Kristiania Universitet. Han er Medlem af Videnskabsselskabet i Kristiania siden 1878.

Gift 1868 med Laura Helene Marie Kaasen (f. 10 April 1838), D. af Lensmand i Ejdsvold Ole K. (død 1853) og Anne Dorothea Bay (død 1873).  Jfr. Chr. Johnsens Norsk Haandlexikon I, 980.

Ja eller Nei ! To Prædikener. Bergen 1869. 8. 32 S.

Hans Nielsen Hauge og hans Samtid. En Monografie. Chra. 1874. 8. 3 Bl. 552 S. — Andet Oplag. ib. 1875. (Anm. i Luth. Kirketid. 1875, No. 25 af Fr. Schjørn; i Fædrel. 1875, No 22—25 af Th. Klavenæss; i Ny ill. Tid. 1874, No. 51 [of D. S. Kildal); i L.Kr. Daas Tids-Tavler IV, S. 87 fg. ; i Kalkars Theol. Tidsskrift 1877, af Provst Hansen ; i Theologisk Tidsskrift (Upsala). 1876, S.145. — Flere Uddrag af Skriftet blev meddelt i Bladet “Norge” for 21 Juli 1877 og fg. No.;  Paa Svensk i Korsblomman 1877, hvorfra Uddraget blev oversat i Wahls «Kristelig Samler”; og i tysk Bearbejdelse ved Pastor Michelsen i Lubeck i Schafers Zeitschrift f. Diakonie” 1880. Se ogfaa Theol. Tidskrift (Upsala), 1878 Pag. 410 fg.)

Tiden og Sandheden. Af en Anonymus. Kra. 1874. 8. 43 S. (Anm. i Daas Tids-Tavler IV. S. 88 fg ; i Morgenbl. 1874, 24 Decbr. og 1877, No. 142 A af L. T.)

H. N. Hauges Testamente til sine Venner. Ny revideret Udgave efter Forf.s egenhændige Manuskript. Chra. ,1875. 8. 14 S.

Smaaftykker af H. N. Hauges Skrifter. Udg. til Fordel for Bedehuset “H. N. Hauges Minde”. Kra. 1875. 8. 48 S.

Om Kristi Opstandelses historiske Virkelighed. Kra. 1876. 8. 168 S. — Andet Oplag. ib. 1878. st. 8. 2 Bl. 138 S. (Afhandling for den theologiske

Doktorgrad. Anm. af J. Belsheim i Luth. Kirketid. 1876, II. S. 333 fg.; Dagbl. 1878, No. 76; Vaktaren 1876, No. 31; Morgenbl. [Kbh.] 1876, No. 168; af C. Fick i Kalkars Theol. Tidsskrift 1877; af Prof. Råbergh i Finsk Tidskrift, 1876, S. 4; i Theol. Tidskr. [Upsala] 1877, S. 144 fg.)

Den tydske Socialisme. (Særtryk af en Afhandling i Luth. Ugeskrift). Kbhn. 1878. 8. 61 S. (Blev i sin Helhed aftrykt fra Luth. Ugeskrift i Morgenbl. og Fædrelandet [Kbhvn.] Det særskilt udgivne Skrift blev anmeldt i Dagbl. 1878, No. 183, hvorpaa Forf. svarede i Mgbl. 23 Juli s. A., med Tilsvar i Dagbl. No. 204; jfr. fremdeles Anm. i Aftenposten 23 Oktbr. 1878 [af J. Belsheim og i ILL. Tid. [Kbh.] 21 Juli 1878).

Kirken og Romerstaten indtil Constantin den Store. Chra. 1879. 8. 4 Bl. 264 S. (Anm. i Luthersk Ugeskrift 1880, af K. Krogh Tonning ; Luth Kirketid. 1880, af J. G. Blom; Morgenbl 2 Marts 1880 af M. J. Færden ; i Aftenbladet 1879, No. 143 B. af Th. Odland; Nær og Fjern 1880, No. 402; i Beckmanns Theol. Tidskrift 1880, S. 159 fg.; i The Academy 8 Maj 1880 al G. Stephens).

Voluspaa og de Sibyllinske Orakler. Kra. 1879. 8. 23 S. (Særtryk No. 9 af Chra. Vidsk. Selsk. Forh. Paa Tydsk: Voluspå und die Sibyllinischen Orakel von Dr. theol. A. C. B. Aus d. Dan. ubersetzt und erweitert von Jos. Cal.
Poestion. Wien 1880. 43 S. Anm. af K. Maurer i Sitzungsbericnte d. Munch. Akad. d. Wissensch. 6 Decbr. 1879 og i Literaturblatt 1880, S. 205 fg. ; af A. Edzardi i Lit. Centralblatt 1880, Sp. 49 ; af Dr. H. Gering i Zeitschr. f. d. Philologie XI, 496 ; i Berliner Jahresbericht, 2 Jahrg. S. 226 fg. ; The Academy 29 Novbr. 1879 af Henry Sweet; jfr. ogsaa Augsb. Allg. Zeit. 1879, No. 358; Das Ausland 1880, No. 3; og Revue critique Febr. 1880.

Til den Literatur, som A. Chr. Bangs og Sofus Bugges samtidige, men af hinanden uafhængige, opdagelser paa den nordiske Mythologies Omraade har fremkaldt, hører endvidere, foruden Artikler i «Oplandenes Avis» 1880 af Indsendere og af Redaktionen, følgende Strid skrifter, hvorom nærmere Henvisninger forøvrigt findes under Artikelen Sofus Bugge ndfr. : 1) V. Rydbergs Artikler i (Letterstedtske) Nord. Tidskrift 1881 med Svar af Sofus Bugge ssteds; 2) Artikel-Serien «Revolutionære Studier over Nordens Gudelære« af Johs. C. R. Steenstrup?] i [dansk] Dagbladet 1ste Halvaar 1881 ; 3) «En kirkelig Allegori og en nordisk Mythe» al R. G. Brøndsted i (norsk) Hist. Tidsskrift 2 R. 111. 21—43; 4) Artikelrækken «Guder og Gloser» i ILL. Tid. (Kbh.) iBBI, No. 1145 fg. ; samt 5) «Die Gotterdammerung und die Goldtafeln des Idafelds» af [Kjøbmand] G. Aug. B. Schierenfeld, Detmold 1881. — Indholdet af Bangs Skrift om Voluspaa er ogsaa refereret i Maurice Vernes’s «Revue de I’histoire de la religion», Paris 1881).

Einige Bemerkungen uber den Ausdruck “instinctu divinitatis” der Inschrift des Constantinsbogens. Chra. 1879. 8. 8 S. (Særtryk No. 16 af Chra. Vid. Selsk. Forh. 1878) Jfr. ndfr. ang. hans Bidrag til Theol. Tidsskrift.

I Chra. Vid. Selsk. Forh. 1878—79 de tvende ovfr. nævnte Afhandlinger om Voluspaa og om Indskriften paa Konstantinsbuen.

I Historisk Tidsskrift, 2 R., 111, 3. 222—33: Om Midgardsormens Prototyper.

I Theologisk Tidsskrift, Ny R. Bd. II. (1872), S. 223—250 : Indledende Oversigt over enkelte Sider af H. N Hauges Virksomhed [Brudstykke af den ovenfor nævnte Monografi]. — IV. 299—359 : Prædikenen i den norske Kirke under Katholicismen. — VI. 220 241 : Om den juridiske Basis for Kristenforfølgelserne i det romerske Rige før Decius. (Prøveforelæsning for Doktorgraden) ; 242 267 : Om Brevet til Diognet, dets Forfatter og Affattelsestid. (Prøveforelæsning for Doktorgraden) ; 409 -419 : Et Par Bemærkninger over Udtrykket i Inskriptionen paa Konstantinsbuen: «instinctu divinitatis» . — Is. Bd. S. 477 fg. har han meddelt, efter Grans Prestegjælds Kopibog, et Hyrdebrev af-Biskop Bech (se denne/red.).

I Kirkelig Kalender for 1875, red. af Th. C. Bernhoft, S. 81—98 : H. N. Hauges Kjøbmandskab i Bergen. [Et Kapitel al Forf.s dengang netop udgivne Verk, der er nævnt ovfr.] — 1877, 3. 109 119: Brødrene Siverud. Skitse fra HernnhutismensTid i Norge. — 1878, S. 58—72: «Dørebrevet» , et Bidrag til J. N. Bruns Biographie.

I Vidnesbyrd fra den norske Kirke, udg. af E- F. Eckhoff Saml.^ (Kra. 1881), S- 446—452 : Aand og Kjsd, Prædiken paa 14de Sønd. e. Tr.
I Luthardts Kirchenzeitung 1877- H. N. Hauge, der Bauerprediger. (Oversat Pan Hollandst).

I Luthersk Kirketidende N. R. //. (1870), S. 273—282: Kritik af Hilmars Stiftsdirektions Cirkulcere i Anledning af Pontoppidans Forklaring. — (1872) S 257—65 : Menighedsraad i Sachsen.— X. (1874), S. 225 fg., 245 fg. og
280 fg.: Religiøse Forholde i Tromsø Stift og By (7 Artikler).— 3 R- 111.(1876), S. 97—104: ,Mas-Folket”, et Billede af Norges nyeste Kirkehistorie.

I Luthersk Ugeskrift 2877, 11, S. 85fg,, 197 fg., 379 fg., 411fg., 429fg. : Den tydske Socialisme (Om det scerflilteA’tryk heraf se ovf.)— I. S. 1 fg-, 19fg., 35 fg., 51 fg,: Et Blik paa de kristne Menigheder i den apostoliske Tid; S- 117 fg. og 135 fg.: Om Besættelsen af de kirkelige Embeder i Oldkirken. — Desuden har han i dette Ugeskrift leveret en hel Del literære Anmeldelser, som oftest under Merket A. Chr. B.

I Almuskoletidende, udg. af I. B. Kvam, 1868. No. 17 : Anmeldelse af R. Nielsens «Hindringer og Betingelser etc.)”.

I For Fattig og Rig Prædiken paa Kristi Himmelfartsdag:

“Gamle Bedstemoder”. Jfr. “Hjemmet” 1881, No. 2.

I Svein Urædd 1870, No. 35 : Ligtale over Digteren A. O. Vinje. Uden Forf.s Vidende blev Talen af Bladets Redaktion oversat paa Landsmaal og denne Omskrivning blev atter tilbageoversat i “Dr.Tid. (Drammens Tidende/red.)” hvorfra den saa gik over i en Flerhed af Landets Blade: jfr. Forf.s “Fornøden Oplysning” i Svein Urædd”, No. 37).

I Evangelisk Luthersk Kirketidende, udg. af den norste Synode i Decorah, U. S. A., har han leveret Korrespondancer fra Norge hvert Kvartal i Aarene 1880 og 1881.

Han har leveret adskillige Indlæg i Dagens kirkelige og politiske Spørgsmaal samt literære Anmeldelser i Fædrelandet, Morgenbladet og Tromsøposten.

Han har meddelt Bidrag til L. Daae’s Norske Bygdesagn II, 117 fg. og 132, samt til Rektor Eriksens Biografi af Petter Dass i hans Udgave af dennes Skrifter I, XXXVI fg.

Han har skrevet Forord til «Haandværker-Liv paa Christi Tid», af Dr. Fr. Delitzsch. (Kra. 1880).

Under Pressen er Julian den Frafaldne, en Fortsættelse af ovennævnte Skrift «Kirken og Romerstaten».

Skriv inn søkeord..