“evangelisk-christelig psalmebog til brug ved kirke- og huus-andagt”

– utkom føste gang under kong Christian VIIs styre (1766 – 1808) i året 1798 og kom til på bakgrunn av misnøye med de salmebøker som allerede var i bruk i de danske og norske kirker, i første rekke “Kingos Psalmebog”, som jo hadde røtter helt tilbake til slutten av det 17. århundret; viktige ankepunkter skulle være at den heller ikke samsvarte tilstrekkelig med “den nye tids tarv”, siden især annen halvdel av det attende århundret var rasjonalismens og naturalismens tidsalder og idémessig storhetstid. Dermed måtte også de gamle salmetekster revideres og mange lukes ut.

Men misnøyen viste seg også sterk – noe som kan ha med de dramatiske politiske begivenheter ved slutten av det attende århundret – med den salmebok med Christian VIIs autorisasjon skulle bøte på Kongo-salmebokens påståtte mangler; dette skjedde  i form av det fremstøt som kom med den etter Struensees fall fra 1772 mektige og i realiteten riksstyrer fra 1772 til 1884 Ove Høegh-Guldberg. Han var en vel ansett skikkelse, også i kirkelig sammenheng og delte ansvaret for salmebok-arbeidet med biskop Ludvig Harboe; men salmeboken som ble godkjent og innført især fra 1782 ble hetende “den Guldbergske”; les mer om denne spesielle salmebok-historie på annen side.

Mange røster uttrykte misnøye med også denne og et nytt initiativ ble tatt fra 1792, med den markante biskop N.E. Balle i ledelsen.

Men var det tilbakeholdenhet omkring innføringen av Guldbergs salmebok, gjalt det for ingen ting å regne mot den motstand den såkalte “Balles Salmebog” møtte; dette kan du lese om annetsteds her på “borgerskolen”;

– les her først om hvordan “Den evangeliske Salmebog” ble til;

Skriv inn søkeord..