biskop nicolai e. balles rolle ved utarbeidelsen av “den evangeliske salmebog”

– er noe som framkommer under biografien over Balle i Dansk biografisk Lexikon, der det står følgende om forspillet til utarbeidelsen fra 1790 og den senere første utgivelsen i året 1798 :

“Beslægtet hermed er et andet Foretagende, nemlig Udarbejdelsen af den evangeliske Salmebog.

Salmebogen af 1778, som almindelig kaldes den Guldbergske, var et Forsøg paa at skaffe Kristendommen Indgang ved at iføre dens Tanker en højt stemt Poesis Former; men den havde ikke fundet synderligt Bifald, og den Retning, den var udgaaet fra, var allerede gammeldags.

Kingos Salmebog med sit stærkt orthodoxe Præg og sine gammeldags Udtryk var de fleste en Torn i Øjet.

Balle frygtede for, at hvis Forandringen af Salmebogen opsattes, vilde de dannede vende sig helt fra Kirken. I Aaret 1790 udvirkede han Regeringens Tilladelse til at udarbejde en ny Salmebog.

Han selv, Abrahamson, Malling, Rahbek, Storm og Riber skulde danne en kritisk Kommission, som dels skulde bearbejde de ældre Salmer, dels bedømme de nye, som man ventede at modtage fra 18 forskjellige Digtere, til hvilke Komiteen henvendte sig.

Der udkom Prøvehæfter, der bleve skarpt kritiserede, baade af dem, der som J. Baden kunde se, at de gamle Salmer vare udvandede, og af dem, der klagede over, at der var bevaret for mange af de bibelske Udtryk og Fremstillinger. Selve den evangeliske Salmebog, der udkom 1798, vidnede om, at Udgiverne havde taget mest Hensyn til den sidste Art af Kritik.

Salmebogen lagde i saa høj Grad Vind paa Tydelighed og en sentimental Opbyggelighed, at der ikke blev megen Poesi tilbage i den, den udelod væsentlige Sider af Bibelens Lærdomme, og den mishandlede de gamle Salmer paa den uforsvarligste Maade.

Det anbefaledes at indføre Salmebogen ved Lærernes fornuftige Forestillinger, og det lykkedes de fleste Steder, om man end i adskillige Sogne, især i Jylland, blev ved at gjøre Modstand imod den helt ind til Midten af det 19. Aarhundrede.

Hvis Balle har troet ved Lære- og Salmebogen at kunne tilfredsstille sin Samtid, har han taget fejl”.

– dette skriver hans biograf i Dansk biografisk Lexikon, L. Koch; forøvrig finnes en utførlig biografi over N.E. Balle, forfattet av dr. Jens Møller og utgitt i 1817. Denne gir oss den samfunnsmessige ramme om Balles liv og er gitt tittelen : “Biskop Dr. Nicolai Edinger Balles Levnet og Fortjenester..”.

Skriv inn søkeord..