peter andreas heuch

Heuch, Peter Andreas, 1756-1825, Handelsmand, født i Kragerø 18. April 1756, hvor hans Fader, Halvor H., var Kjøbmand.

I 40 Aar fortsatte han dennes Handelsforretning. Heuch erhvervede en betydelig Formue, som han bestyrede i en patriotisk Aand.

Som Paaskjønnelse for sine Opofrelser under Krigen blev han i 1809 Ridder af Danebrog. Ved Universitets-subskriptionen i 1811 bidrog Heuch, der allerede i 1793 havde deltaget i Diskussionen om et norsk Universitet, med 15000 Rdl. d. K. og skjænkede senere store Summer til «Selskabet for Norges Vel» og til milde Stiftelser.

Han døde 5. Dec. 1825, overlevet af sin Hustru, Marie Margrethe f. Solberg.

Heuch er lejlighedsvis ogsaa optraadt som Forfatter, bl. a. i 1815 med en Brochure om Norges Pengevæsen.

Halvorsen, Norsk Forf. Lex.
Nicolaysen, Norske Stiftelser III.

Yngvar Nielsen.

Skriv inn søkeord..