norske soldater innlosjert i drammen i 1763 : beskrevet av christen lohrmann

 

– i boken : “Anmærkninger over Drammens oeconomiske Beskaffenhed og nu værendel Handel. Skrevne i Kiøbenhavn 1771. ved Christen Lohrmann, Kiøbmand udi Bragernes. Findes tilkiøbs hos Hr. Frid. Christian Pelt, Universitets Boghandler paa Børsen. Kiøbenhavn 1771. Trykt hos Hof-Bogtrykker Nicolaus Møller.

 

– fra s. 54 :

Kiøbmændene i Drammen har ellers tre Aars Oplagsfrihed paa Fransk Brændeviin og Viin, hvoraf noget aarlig til Engeland udskibes, men siden Stedet er beliggende for langt ind i Landet, har det ikke den Handel med Sverrig som Christiania, Friderichshald og andre Oplagsstæder.

Ellers har Drammen sine særdeles Privilegier, der nu formedelst Bondens frie Opkiøb paa Korn af Fartøierne meget ere svækkede foruden hvad Borgerne selv imellem skeer. Privilegierne tilholder blandt andet, at his nogen haves Mistanke til, at handle med fremmede Nederlaugsvahre og for andres Regning, eller for anden Mishandling, da maae i saadan Tilfælde Beskyldningen fralegges med Eed, uden at den Beskyldte derfor kan kræve nogen Erstatning.

Disse Privilegier ere Stedet blevne forundte i sidste Krig, i Betragtning af Borgernes udviste Troeskab og Kierlighed for Landet, med at forpflæge den Norske Armee om Vinteren, da Svensken første Gang uformodentlig faldt ind i Landet, og paa ingen Magaziners oprettelse var bleven tænkt.

 

 

Skriv inn søkeord..