lars jensen : presentert i “strømme af naade”

 

– “En Prædikensamling med Billeder og Biografier. Kristiania 1909.

 

Fra s. 297 – 298 :

 

Pastor Lars Jensen

er født den 3die December 1848 i Furnæs, Anneks til Wangs Prestegjæld, paa Hedemarken og er den ældste af 6 Søskende, hvoraf de to yngste døde i Barnealderen.

Han vokste op hos sine Forældre og forblev for det meste i deres Hjem indtil Vaaren 1864. Han havde liden Anledning til at gaa paa Skole, og det blev anseet som overflødigt, da ban var flink til at læse, og han rnaatte lære sig til haardt Arbeide fra Barndommen af.

Høsten 1864 blev han konfirmeret og sidenefter arbeidede han som Tjenestegut i 4 Aar, og derefter var han hjemme til 1871.

I 1867 — 18 Aar gammel -— blev han omvendt til Gud, men han kan mindes, at Herren kaldte paa ham fra hans tidligste Barndom, men det blev ikke til noget Alvor med ham førend den 18de August 1867.

Han blev da vakt ved en Skrivelse, der blev sendt ham af en ung Søster, nuværende Enke efter Pastor Edv. Nielsen, og efter en 3 Ugers Tid fandt han Fred med Gud ved Pastor L. Doblougs Ledelse, der tilfeldigvis kom hjem til Furnæs paa et kort Besøg paa den Tid. 19 Aar gml. gik han ud af Statskirken og forenede sig med Methodistkirken.

I 1871 indgik han i Ægteskab med en Søster af Menigheden i Furnæs, Inga Bentsen, der har staaet ham trolig bi i Arbeidet for Guds Sag.

Den Tid var han Gaardskarl hos Pastor Dobloug. Siden forpagtet han denne Gaard i 2 Aar, derefter drev han som Vognmand paa Hamar i 4 Aar. Vinteren 1876 og 1877 begyndte han at holde Møder og bistaa Pastor Dobloug med Virksomheden, der da blev optaget paa Hamar, og han erholdt da Formanerfuldmagt af Pastor Doblaug. Høsten 1877 kom han ind paa vor daværende Missionsskole, efterat han havde taget en Del Privatundervisning af en Kandidat J. Dahle paa Hamar. Den 24de Juni 1878 fik han Lokalprædikantbemyndigelse af Kr.a 1. Menigh. Kvartals- konferense og blev samme Aar, den 1ste August, af Pastor M. Hansen ansat som Forstander paa Hønefos og Hadeland.

I 1870 blev han optaget paa Prøve i Aarskonferensen og ansat i Eidsberg og Høland. I 1881 blev han optaget i Konferensen i fuld Forening og ordineret til Diakon af Biskop Peck og ansat i Kragerø. 1883 blev han ordineret til Ældste af Biskop Foster og har siden betjent følgende Menigheder :  Flekkefjord, Brevig, Kragerø, Kristianssand, Porsgrund, Horten og for nærværende er han ansat i Kongsberg.

Han har havt den Glæde, at se sine Søskende og sin gamle Moder omvendt til Gud og forenet med Methodist- kirken, og han kan glæde sig ved mange velsignede Minder fra sin Virksomhed, og især fra Bamble, Brevig, Kragerø og Porsgrund, hvor Herren har velsignet hans Arbeide med mange Sjæles Frelse.

Skriv inn søkeord..