iagttagelser ved reiser i norge 1804 – 06 : af christen henriksen pram

 

– norskfødt dikter og opplysningsmann (1756 – 1821);

– Christen Henriksen Pram blir trukket fram av H.G. Heggtveit i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Andet Bind. Anden Afdeling. Haugianismens Tidsalder. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– på side 743 – 744 er gjengitt følgende :

Christen Henriksen Pram gjorde 1804 – 1806 flere Reiser i Norge. Han har i 1804 gjennemreist Trondhjems Stift og nedskrevet sine Iagttagelser, der endnu er bevarede.

Han viser sig at være en fanatisk Modstander af den kristelige Livsbevægelse og skriver herom bl.a. følgende :

“I samtlige Søbygder, men især i Hevne havde Sværmeren Hans Hauge og hans Apostlers Prædikener skaffet Sekten saa mange Procelyter, at næsten hele Hevnes Befolkning hørte dertil.

Det blev ikke nok, at denne Ufornuft tilintetgjorde de arme Bedragnes Virksomhed og Interesse for alt det jordiske Væsen, som udgjør en god Husholdning, hvilket de havde hørt at være Skam og Skade, at de opfyldte deres Tid med uophørlig Beden og Syngen, at denne nonsensikalske Religiøsitet gjorde de med samme opfyldte Mennesker i et og alt nonsensikalske eller paa dansk afsindige, at de derved berøvedes al Fryd af dette Livs Gode, al blid Nydelse af det, som velgjørende Flid skulde erhverve, da alt, hvad kunde kaldes Munterhed eller Glæde, af Secten erkjendes for Synd og Djævelens Væsen, men en Mængde af alle (!) Kjøn og Aldre forlade deres Hjem og huslige Forbindelser og (som) den omvandrende Apostels Disciple fulgte med ham for at nyde hans bestandige Prædiken med Haab om selv at ophøies med Tiden til vandrende Apostle”.

Skriv inn søkeord..