en bonde : beskrivelse over eker

– fra boken med samme tittel :

“En Beskrivelse over Eker – fra gamle Dage og indtil Nu”.

Af en Bonde

Drammen. I Kommision hos Chr. Jensen 1887.

Gjengitt fra kapitlet : Gaardbrugerstandens Oprindelse og Karakter. S. 21 :

Bønderne havde et godt Skudsmaal, især for at have været ordholdende. Uagtet Bondens Kaar paa Eker, efter at det danske Adelsvælde havde tabt betydeligt af sit Herredømme, skal have været bedre end mange andre Steder i Landet, roses Ekværingen dog for at have været venlig og forekommende mod sine Undergivne og beskeden mod sine Overordnede.

Men vilde Nogen sætte sig i hans Høisæde, berøve ham hans Rettigheder, krænke hans Æresfølelse eller haane ham, da kunde en saadan ligesaagodt have tirret Ulven, medens Haanden sad i Ulvens Svælg. Han hævdede baade sine Rettigheder, sin Ære og sin Værdighed, noget flere af de danske Adelsmænd ogsaa oftere fik erfare. Det kom derfor ikke saa sjeldent til alvorlige Stridigheder mellem disse og Bønderne, og flere Gange maatte Kongen lægge sig imellem, eller ogsaa beskikke Mænd, som kunde undersøge Sagen og, saavidt mulig, bilægge Tvistighederne.

Saaledes reiste der sig engang en alvorlig Strid mellem flere Bønder og Lehnshøvdingen Ove Gedde til Semb. Den sidste havde nemlig paalagt Bønderne at skaffe 200 Tylvter Maalbord, 300 Tylvter Dannemarksbord og 300 Tylvter Samfængsbord til Kongens Skibe. Bønderne, der fandt dette Paalæg altfor hardt, sadde sig imod og skrev til Kongen og besværede sig over et saadant Forlangende. Kongen (Kristian den 4de 1588-1648) tog Bøndernes Parti, og Gedde fik en skarp irættesættelse….

…Derimod roses de (Ekværingerne) for nogle smaa Heltebedrifter, t. Ex. to Gange at have pisket Svenskerne ud af Bygden, hvorom mere senere. Hvorvidt de en tredie Gang forenede sig med 300 Thelemarkinger, som over Eker begav sig til Gjellebæk, hvor General Lützow laa for at spærre Svensken Veien til Drammen og Kongsberg, har nok været baade sagt og skrevet, men er dog ikke ganske paalideligt.

Saameget er vist, at det nævnte Antal Thelemarkinger, hver forsynet med sin Bøsse og Niste for 3 Uger, kom og tilbød

Skriv inn søkeord..