haugianerne i hardanger

 

– hentet fra H.G. Heggtveit : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag ti dens Historie”. Andet Bind. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 180 – 181 :

Som allerede tidligere oplyst, var der i Hardanger i den ældste Tid meget kristeligt Liv og adskillige dygtige, ja fremragende Haugianere (Oplysningerne om Haugianerne i Hardanger skyldes især Landhandler L.M. Kallestad, Østensø, Lærer Lars Berven sammesteds og egne Iagttagelser og Undersøgelser der. Oplysninger fra Sogneprest Sæther i Strandebarm).

Den aandelige Ild blev vedligeholdt under Hauges langvarige Arrest og blussede godt op igjen efter 1814.

Der virkede fra sidstnævnte Aar og udover ikke saa faa trofaste haugianere, som fortjener nogle Mindeord. I Jondals Anneks til Strandebarm virkede Helge Sævar fra Herand ved Opbyggelser i sin nærmeste Kreds, foruden gjennem Samtaler og en lysende Vandel.

John Samland fra samme Bygd bekjendte sin Tro i kristelige Sammenkomster baade Hjemme og i Omegnen. Han var en varmhjertet Mand, meget begeistret i sine Vidnesbyrd og ivrig til at tale privat med Folk samt eksemplarisk i sit Liv. Det berettes, at han døde omkring 1868.

Landhandler Vigleik Larsen Svaasand, født 1810, omtales som en inden sin Kreds meget fremtrædende Lægmand; han var dygtig og driftig i det timelige, varm og alvorlig i det aandelige. Det meste af hans Arbeide blev nedlagt i Jondals Sogn; men han reiste ogsaa i vid Omkreds og holdt Opbyggelser. Han var en af dem, som i særlig Grad har sat Mærke efter sig og virket til blivende Velsignelse for mange. På et Møde hos ham, hvor talrige Indremissionsvenner var samlet fra hele Hardanger, fik “Søndhordland, Hardanger og Voss Fællesforening” sin Tilslutning af Vennerne i Vikør og Jondal, hvilket væsentlig skyldtes Vigleik Svaasand.

Ved kristelige Møder i hans Hjem fik mangen god Sag sin Begyndelse eller fremmet gjennem hans varme Kjærlighed, store Dygtighed og Anseelse; han eiede en sjelden Visdom og Klogskab til at tage alt paa den rette Maade for at faa det til at gaa. Han var en varm, virksom og opofrende Ven af al Virksomhed for Guds Rige, en ægte Type paa en Haugianer. I alt sit Arbeide havde han god Støtte af sin særdeles begavede Hustru, der ogsaa var en elskelig Kristen.

Vigleik Svaasand døde 11. Juni 1864. Han havde to Brødre, Sjur Svaasand og John Sætvedt, der begge flittig har bekjendt sin Tro. Særlig har John reist meget, lagt for Dagen en dyb Indsigt i Guds Ord og vist, at Gud har betroet ham store Naadegaver. Den første Formand for “Søndhordland, Hardanger og Voss Fællesforening for Indremission” blev Tormod Myklebust i Uskedalen i Kvinherred; “han var en begavet Mand, en af de første; der var ingen, som rak det bedre“; han døde i 1899.

Fællesforeningen ledes nu af Bertel Myklebust.

Skriv inn søkeord..