sven birkeland : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : «Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede – et Bidrag til dens Historie». Andet Bind. Haugianismens Tid – Anden Halvdel.1821-1850. Christiania 1912-1920.

 

– fra s.  153 :

 

Næst Ougendal (Gunder Berntsen Ougendal/red.) var Sven Birkeland, en Slægtning af Rigsarkivar M. Birkeland, den mest anseede (Meddelelser og Oplysninger fra E. Egelie og andre samtidige Haugianere).

Han opgives at være født i Soggendal 1791, blev som voksen vakt ved en af Hauges Venner og var hele sit Liv en indsigtsfuld, stø og alvorlig Kristen.

Med Hensyn til aandelig Begavelse og Kundskab i Guds Ord var han Ougendal underlegen, uagtet ogsaa han var rigt udrustet; men i de kommunale Gjøremaal stod han over denne sin Ven.

Han talte til Opbyggelse i Forsamlingerne, men næsten aldrig naar Ougendal var tilstede. Efter at have begyndt med Sang og Bøn læste han af en Postille eller en anden anerkjendt god, kristelig Bog, holdt derpaa en kort, men indholdsrig Formaningstale, hvorefter en af Vennerne sluttede med Bøn. Sven Birkeland var en meget agtet, anseet og indflydelsesrig Mand, der døde i April 1862.

 

 

Skriv inn søkeord..